Általános Felhasználói Feltételek


A HTTP://WWW.HARMONIA91.HU/ WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ

Az Üzemeltető általános adatai:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság telefonszáma:

(52) 430-468

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

1.    BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) annak érdekében kerültek megalkotásra, hogy az http://www.harmonia91.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Harmónia 91 Kft. által nyújtott szolgáltatások megfelelő módon keretbe foglalásra és szabályozásra kerüljenek.

A  honlapon  történő  adatkezelésről  Üzemeltető  külön  adatkezelési  tájékoztatót  tesz  elérhetővé  a Honlapon az alábbi elérhetőségen: http://www.harmonia91.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Amennyiben Látogató igénybe veszi a Honlap bármely szolgáltatását, akkor azzal elfogadja a jelen ÁFF-ben foglalt feltételeket.

 

 • Az ÁFF célja

Jelen ÁFF célja a Honlap felhasználására irányadó általános szabályok keretbe foglalása.

 

 • Az ÁFF hatálya

Jelen ÁFF kizárólag a Honlapot látogatók vonatkozásában határoz meg keretrendelkezéseket, tehát a látogatók egymás közötti jogviszonyát nem szabályozza.

Jelen ÁFF nem szabályozza a Honlapon elérhető hirdetéseket és hatálya nem terjed ki a hirdetők és látogatók, a hirdetők és hirdetők egymás közötti jogviszonyára sem.

Jelen ÁFF 2023. 01. 01. napjától hatályos.

Az ÁFF-et érintő valamennyi módosítás minden esetben félkövér dőlt betűvel kerül jelölésre.

 

 • Alkalmazandó jogszabályok

Jelen ÁFF esetében – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.);
 • évi  II.  törvény  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabstv.);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi XLVIII. törvény  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről (Lftv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 45/2014. (II. ) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (Fgykr.)
 • 253/2004. (VIII. ) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Lfkr.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

 

2.    FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Honlap: a http://www.harmonia91.hu/ internetes oldal.

Üzemeltető: a Honlapot üzemeltető Harmónia 91 Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 10., cégjegyzékszám: Cg.09-09-001388, adószám: 10700385-2-09, képviseli: Bakóczy Edvárd ügyvezető, képviselő elérhetősége: webshop@harmonia91.hu).

Látogató: a Honlapot meglátogató, legalább 18. életévét betöltött magyar nyelvet értő, a Honlap látogatási feltételeit elfogadó természetes személy.

Elérhetőség: olyan, a Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba léphetnek Üzemeltetővel, amennyiben kérdésük vagy észrevételük merül fel.

Üzemeltetői Tartalom: minden, az Üzemeltető által közzétett tartalom, amelyet Látogatók kötelesek megismerni és amelyek ismeretének hiányára Üzemeltetővel szemben nem hivatkozhatnak.

Adatkezelési Tájékoztató: a Honlap használatához szükséges, a Látogatók adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztató dokumentum, amely nem része jelen ÁFF-nek.

Hirdetés: a Honlapon elhelyezett hirdetés.

Felek: Üzemeltető és Látogató együttesen.

 

3.    ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A Honlapot Üzemeltető üzemelteti és biztosítja annak folyamatos megfelelő működését.

A Honlap célja, hogy lehetőséget biztosítson a Látogatók részére a Honlap céljával (vadászattal, sportlövészettel kapcsolatos termékek bemutatása, leírása, hirdetése) kapcsolatos ismeretek megszerzésére, illetve az Üzemeltetővel történő kapcsolat felvételére.

Látogató a Honlap megnyitásával, illetve használatával kifejezetten nyilatkozik, hogy a Honlaphoz kapcsolódó jelen ÁFF-et, Adatkezelési Tájékoztatót és Cookie Tájékoztatót elfogadta.

Üzemeltető a Honlap használatát jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítja

Látogatók számára, továbbá tiszteletben tartja alapvető jogaikat és szabadságaikat is.

Látogató kizárólag 18. életévét betöltött személy lehet.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a Látogató életkoráért.

 

4.    AZ ÁFF ÉS A HONLAPON ELÉRHETŐ EGYÉB DOKUMENTUMOK KAPCSOLATA

 • Az ÁFF és a Honlapon elérhető egyéb dokumentumok kapcsolata

Üzemeltető a Honlapon a Látogatók részére elérhetővé teszi folyamatosan az ÁFF-et, az Adatkezelési Tájékoztatót és a Cookie Tájékoztatót, azonban a dokumentumok egymástól elkülönülnek, az ÁFFnek nem képezi mellékletét az Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Cookie Tájékoztató.

Az ÁFF, az Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Cookie Tájékoztató a Honlapon, illetve Üzemeltető székhelyén mindig frissítve, a hatályos változat formájában érhetők el.

Üzemeltető saját döntése és a reklámozóval kötött szerződése alapján jogosult a Honlapon különböző, a Honlap témájához és céljához kapcsolódó Reklámot közzétenni, figyelemmel a Grtv. és az Szbtv. rendelkezéseire.

 

 • Az ÁFF módosítására és megszűnésére irányadó rendelkezések

Üzemeltető a Honlapon közzétett ÁFF-et saját egyoldalú döntése alapján jogosult bármikor módosítani vagy kiegészíteni és a módosításokat haladéktalanul közzétenni a Honlapon.

Jelen ÁFF 2023. 01. 01. napjától kezdődően határozatlan ideig hatályos és megszűnik, ha

 1. az Üzemeltető az ÁFF visszavonásáról rendelkezik; vagy

 2. a Honlap megszűnik.

 

5.    A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGÜK

Jelen ÁFF keretében részletesen szabályozásra kerülnek a Felek, így a Látogató és az Üzemeltető jogai és kötelezettségei, illetve felelősségük az alábbiak szerint

 • A Látogató jogai és kötelezettségei, felelőssége 

Látogató jogosult a Honlapot Látogatók részére elérhető részeit ingyenesen, bármilyen költség nélkül használni. Látogató a Honlapra történő belépéssel feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, teljesen cselekvőképes és a magyar nyelvet érti. Látogató ezen feltételek fennállását a Honlapon történő tartózkodása teljes időtartama alatt szavatolja.

Látogató nem jogosult a Honlapot bármilyen formában módosítani, megváltoztatni vagy kiegészíteni, illetve a Honlapot a jelen ÁFF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseitől eltérő módon használni.

Látogató köteles a Honlap integritását és a Honlap tartalmát tiszteletben tartani, emellett köteles a Honlap használata során az Szjt-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni. Látogató emellett nem jogosult a Honlap egészének vagy annak egy részének másolására, reprodukálására, letöltésére, továbbküldésére, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Látogató emellett nem jogosult az alábbi tevékenységek végzésére:

 • Honlap egészének vagy bármely részének módosítása, adaptációja, visszafejtése, másolása, harmadik személlyel vagy a nyilvánossággal történő megosztása;
 • Honlap egészének  vagy  bármely  részének  Üzemeltető  előzetes írásbeli engedélye nélküli követése, monitorozása;
 • Honlapon szereplő és Látogatói jogosultsággal elérhető bármilyen tartalomról jogosulatlan célokból történő információgyűjtés;
 • Honlapon elérhető szerzői jogi tartalom harmadik személy vagy nyilvánosság részére történő rendelkezésre bocsátása az Szjt-ben foglalt rendelkezések megsértésével.

Látogató köteles a Honlap Üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni minden olyan, a Honlapon észlelt, a jogszabályokba vagy közjogi szervezetszabályozó eszközökbe vagy jelen ÁFF vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseibe ütköző magatartásról.

 

 •  Üzemeltető jogai és kötelezettségei, felelőssége 

Üzemeltető biztosítja a Honlap megfelelő működését.

Üzemeltető kizárja a felelősségét a Honlap bármilyen hibájából eredő igény tekintetében.

Üzemeltető jogosult a Látogatók adatait kezelni és feldolgozni, amelynek részleteit az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

6.    ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Honlap folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órán keresztül üzemel, legalább 99%-os rendelkezésre állást biztosítva. Ez azt jelenti, hogy Látogatók a Honlapot bármikor használhatják, figyelemmel az üzemeltetéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő korlátozásokra, így az üzemszünetre, karbantartásra és hibaelhárításra. Üzemeltető ugyanakkor kizárja a felelősségét, amennyiben a jelen ÁFF-ben meghatározott rendelkezésre állást nem sikerült folyamatosan biztosítania.

Üzemeltető célja, hogy a Honlap folyamatosan és megfelelő módon működjön és ennek érdekében mindent elkövet, hogy a Honlap minél rövidebb leállásokkal, üzemszünetekkel funkcionáljon és a Szolgáltatás mielőbb újra üzemelhessen és minél kevesebb esetben merüljön fel a működőképességével kapcsolatban probléma.

 

 •  Karbantartás és üzemszünet 

Üzemeltető a Honlap folyamatos és megfelelő működőképességének fenntartása érdekében időszakos karbantartást végez, amelyről a Honlapra történő belépés során tájékoztatja a Látogatókat. A tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 1. karbantartás tervezett időintervalluma és időtartama;

 2. karbantartás indoka;

 3. karbantartással érintett változások.

 

A karbantartás során a Honlap nem vagy nem teljes egészében lesz elérhető.

Az üzemszünet során megkísérelt, de emiatt nem tevékenységek végzése, illetve az ezzel kapcsolatos károk és igények tekintetében Üzemeltető kizárja felelősségét.

Üzemeltető a karbantartást a Honlap minél gördülékenyebb és folyamatos működése érdekében megpróbálja olyan időpontokra időzíteni, amikor a Honlapot viszonylag kevés Látogató használja (éjjeli, illetve hajlani órák), de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag ilyen időpontokban történik a karbantartás és az üzemszünet.

 

 •  Hibaelhárítás 

Amennyiben bármilyen hiba merül fel a Honlapon annak igénybevétele során, Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül megpróbálja elhárítani a hibát és a Honlap megfelelő, hibátlan működését helyreállítani.

A hibaelhárításra egyebekben ugyanazok a rendelkezések az irányadók, mint a karbantartásra.

 •  Vis maiorra vonatkozó rendelkezések 

Jelen ÁFF alapján Üzemeltető kizárja a felelősségét a Látogatót ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve a Látogatót hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely Üzemeltető hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett bármelyik fél akaratától függetlenül következik be, az egyik fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (például háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot).

Üzemeltető kizárja a felelősségét a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor is, ha a vis maior események Üzemeltető közreműködőit hátráltatják vagy akadályozzák.

Jelen ÁFF tekintetében nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

 

7.    KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

Jelen ÁFF-ben foglaltak alapján Üzemeltető jogosult a Honlap megfelelő működtetése és a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú nyújtása érdekében harmadik személy közreműködését igénybe venni. Amennyiben Üzemeltető harmadik személyt vesz igénybe az említett feladatok ellátása érdekében, a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

8.    TITOKTARTÁS

Jelen ÁFF alapján Látogató vállalja, hogy az ÁFF-fel kapcsolatban közvetlen vagy közvetett módon bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt titokban tartja figyelemmel az Ütv-ben foglaltakra.

A titoktartás ebben az esetben kiterjed minden, a Honlappal kapcsolatos összes tevékenységre, nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatásra, ezekkel kapcsolatos beszerzésekre, fejlesztésekre, információkra, eljárásokra, szellemi tulajdonnal kapcsolatosan bármilyen információra, a Honlappal kapcsolatos bármilyen technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési információra, árképzésre, fogyasztókkal kapcsolatos információra, emellett bármilyen könyveléssel, humán erőforrással, marketinggel, értékesítési adatokkal és statisztikákkal, személyzettel, tervekkel, stratégiákkal, üzleti rendszerekkel, üzleti titokkal, know-how-val kapcsolatban Látogató tudomására jutott bármely információra. Látogató titoktartási kötelezettsége korlátlan ideig fennáll.

Emellett Látogató tudomásul veszi, hogy bizalmas információjának minősül minden olyan tény, adat, információ és minden egyéb, aminek titokban tartásához az Üzemeltetőnek méltányolható érdeke fűződik.

Látogató nem jogosult másolatot, kivonatot, összefoglalást készíteni a Honlappal, illetve más Látogatóval kapcsolatos információkról, dokumentumokról, ezeket nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át és nem közölheti semmilyen formában sem harmadik személlyel, kivéve Látogató munkavállalója vagy közreműködője. Látogató a Honlappal vagy más Látogatóval kapcsolatos bármilyen információt csak olyan, kifejezetten meghatározott személyzeti, alkalmazotti körnek, illetve a teljesítésben közreműködő harmadik személyeknek adhatja át és csak olyan mértékben, akiknek feladataik ellátásához ez feltétlenül szükséges.

Jelen ÁFF-ben meghatározott titoktartási kötelezettség átfogó, teljes és univerzális, tehát kiterjed minden, a Látogatónak a Honlap használata során tudomására jutott információra, amelyek alapján Látogató kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján anonim módon készíthet a tudomására jutott információval kapcsolatos témájú előadást, tanulmányt, tudományos munkát, szakirodalmi művet, internetes vagy papír alapú újságcikket.

Látogató jelen ÁFF alapján köteles Üzemeltetőt haladéktalanul e-mailben értesíteni, amennyiben tudomást szerez bármilyen információ vagy adat jogosulatlan felhasználásáról, terjesztéséről, harmadik személlyel történő jogosulatlan közléséréről.

Látogató a titoktartás tekintetében fokozott együttműködésre köteles Üzemeltetővel.

 

9.    SZERZŐI ÉS IPARJOGVÉDELMI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, illetve technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak és az Üzemeltető tulajdonát, illetve szerzői jogi és iparjogvédelmi jogosultságát képezik.

Üzemeltető minősül a szerzői jog jogosultjának a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Látogató az engedély megléte mellett akkor jogosult ilyen cselekmények megtételére, amennyiben érintetlenül hagyja a szerzői jogi, iparjogvédelmi és egyéb jogvédelemi nyilatkozatokat és a többszörözött anyagokon, dokumentumokon feltünteti megfelelően Üzemeltetőt, amint a szellemi alkotások jogosultját.

A Honlap használata, illetve jelen ÁFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Honlap tartalma az Szjt.-ben meghatározott szabad felhasználás eseteitől eltérő módon, terjedelemben, mértékben nem használható fel egyáltalán. Látogató köteles ezen rendelkezéseket tiszteletben tartani és az Szjt.-ben meghatározott szabályokat betartani. A Honlap bármely részének vagy egészének többszörözött változatai haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, módosíthatók, illetve más műben, kiadványban vagy internetes oldalon nem használhatók fel. Emellett a Honlap és annak tartalma nem értelmezhető oly módon vagy formában, mintha az a Honlapon megjelenített szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárkinek felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítani. Üzemeltető a Honlaphoz kötődő bármilyen szerzői jogi sérelem esetén eljárást kezdeményez és az ennek révén keletkező kárát (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kárt, költséget, bírságot, büntetést) Látogatóval szemben jogosult érvényesíteni.

 

10.ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető a részére átadott vagy más módon az Üzemeltető tudomására hozott, vagy bármely egyéb módon az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az irányadó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, azokkal összhangban, bizalmasan az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli, továbbá gondoskodik azok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az irányadó jogszabályok, így különösen a GDPR, valamint kiegészítetten az Infotv. számára előírnak. Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli.

Üzemeltető  kizárja  a  felelősségét  minden,  a  Látogató  által  végzett  adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás és egyéb adatkezelési művelet tekintetében.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  részletes  információkat  az  Üzemeltető  Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely mindenkor elérhető a Honlapon, illetve Üzemeltető székhelyén is.

 

11.KAPCSOLATTARTÁS, PANASZKEZELÉS

Üzemeltető jelen ÁFF-ben foglaltak alapján biztosítja Látogató részére a kapcsolattartási lehetőségeket, illetve az esetlegesen felmerülő panaszok esetén panaszkezelést is lehetővé tesz az alábbiak szerint:

 

 •  Kapcsolattartás

Látogató  és  Üzemeltető  jelen  ÁFF  rendelkezéseivel  összhangban  az  alábbi elérhetőségeken tart kapcsolatot egymással:

 

Üzemeltető kapcsolattartási adatai:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

 •  Panaszkezelés általános szabályai

Amennyiben Látogató az Fgytv. rendelkezései szerint fogyasztónak minősül, a Honlap által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói kifogásokat Üzemeltető alábbi elérhetőségein terjeszthet elő írásban, elektronikusan vagy szóban, azzal, hogy szóbeli panasz esetén kizárólag munkaidőben lehetséges megtenni:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

Bármilyen panasz esetén Üzemeltető az Fgytv. rendelkezései alapján jár el, így a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panasz (üzlethelyiségben) azonnal kivizsgálásra kerül, és szükség szerint orvosolásra is, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a panasz kezelésével a Látogató nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul jegyzőkönyv készül és annak egy másolati példánya személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadásra kerül Látogató részére.

Üzemeltető ügyfélszolgálati címére vagy e-mail elérhetőségére megküldött panasz esetén az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül Üzemeltető megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz eljusson Látogatóhoz. Ha a panasz elutasításra kerül, Üzemeltető az álláspontjáról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában, indokolással együtt tájékoztatja Látogatót. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Üzemeltető öt évig megőrzi.

 

 •  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik a tárgyalások során, úgy Látogató jogosult alábbi jogérvényesítési lehetőségeket igénybe venni:

 

 •  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben Látogató a fogyasztói jogai megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 

 •  Békéltető testület

A Honlapon elérhető szolgáltatás minőségével, biztonságosságával kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Látogató eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

 

Név:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Cím:

4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám:

+36-52-500-710

E-mailcím:

bekeltető@hbkik.hu

Online benyújtó felület:

https://www.hbmbekeltetes.hu/bekelteto-testuleti-eljaras-inditasa

Elnöke

Dr. Hajnal Zsolt

 

Látogató jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁFF 1. számú melléklete tartalmazza.

Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni Látogatóval. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Amennyiben Látogató a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a  http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

 •  Bírósági eljárás.

Látogató jogosult a fogyasztói jogvitából származó követeléseinek bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 •  Fogyasztónak minősülő vállalkozásra vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben az Fgytv. rendelkezései alapján fogyasztónak minősülő vállalkozásnak minősül Látogató és bármilyen panasza vagy kifogása merül fel az Üzemeltető által a Honlapon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgy a Látogató a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Üzemeltető szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhat, valamint jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Látogató ekkor jogosult a székhelye alapján másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁFF 1. számú melléklete tartalmazza. Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni Látogatóval. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

 •  Panaszkezeléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

Látogató a Honlap tartalmával kapcsolatos jogviszony tekintetében nem tehet Üzemeltetőnek panaszt.

 

12.VEGYES RENDELKEZÉSE

 •  Általános vegyes rendelkezések

Jelen ÁFF-et az annak hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokra kell teljeskörűen alkalmazni.

 

 •  Joghatóság, hatáskör, illetékesség 

Jelen ÁFF-ben foglaltak alapján Üzemeltető és Látogató között fennálló jogvita esetén először békés, tárgyalásos úton kísérlik meg a jogvita rendezését. Ennek sikertelensége esetén kerülhet sor peres eljárás lefolytatására, amelyre vonatkozóan a magyar jog az irányadó, a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és az általános, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései alkalmazandók.

 

13.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a ÁFF többi rendelkezését nem érinti.

Jelen ÁFF felülír minden, az ÁFF elfogadását megelőzően Üzemeltető és Látogató között azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, levelezést, megállapodást.

 

1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek

 

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

 

11. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/,

http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelte  to-testulet/

 

2. Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

 

12. Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106.

szoba

Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-  testulet

 

3. Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

13. Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

 

14. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703 Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

 

15. Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

 

6. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 

7. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

 

17. Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu,  kamara@tmkik.hu

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

8. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető

Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

18. Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

 

9. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma:(52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

 

19. Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

 

10. Heves Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-  testulet

 

20. Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu