Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Impresszum

Szolgáltató neve: Harmónia 91 Kft.

Szolgáltató székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Szolgáltató nyilvántartási száma: Cg. 09-09-001388

Szolgáltatót nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék

Szolgáltató adószáma: 10700385-2-09

Szolgáltató elérhetősége: webshop@harmonia91.hu

 

Tárhelyszolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhelyszolgáltató nyilvántartási száma: Cg.08-09-015594

Tárhelyszolgáltatót  nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék

Tárhelyszolgáltató adószáma: 14114113-2-08

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: unas@unas.hu

 

Általános Felhasználói Feltételek

http://www.harmonia91.hu/ weboldal használatához

 

Az Üzemeltető általános adatai:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

1. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) annak érdekében kerültek megalkotásra, hogy az http://www.harmonia91.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Harmónia 91 Kft. által nyújtott szolgáltatások megfelelő módon keretbe foglalásra és szabályozásra kerüljenek.

 

A honlapon történő adatkezelésről Üzemeltető külön adatkezelési tájékoztatót tesz elérhetővé a Honlapon az alábbi elérhetőségen: http://www.harmonia91.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Amennyiben Látogató igénybe veszi a Honlap bármely szolgáltatását, akkor azzal elfogadja a jelen ÁFF-ben foglalt feltételeket.

 

1.1.    Az ÁFF célja

 

Jelen ÁFF célja a Honlap felhasználására irányadó általános szabályok keretbe foglalása.

 

1.2.    Az ÁFF hatálya

 

Jelen ÁFF kizárólag a Honlapot látogatók vonatkozásában határoz meg keretrendelkezéseket, tehát a látogatók egymás közötti jogviszonyát nem szabályozza.

 

Jelen ÁFF nem szabályozza a Honlapon elérhető hirdetéseket és hatálya nem terjed ki a hirdetők és látogatók, a hirdetők és hirdetők egymás közötti jogviszonyára sem.

 

Jelen ÁFF 2022. ……………. napjától hatályos.

 

Az ÁFF-et érintő valamennyi módosítás minden esetben félkövér dőlt betűvel kerül jelölésre.

 

1.3.    Alkalmazandó jogszabályok

 

Jelen ÁFF esetében – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.);
 • évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabstv.);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről (Lftv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (Fgykr.)
 • 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Lfkr.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

 

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Honlap: a http://www.harmonia91.hu/ internetes oldal.

 

Üzemeltető: a Honlapot üzemeltető Harmónia 91 Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 10., cégjegyzékszám: Cg.09-09-001388, adószám: 10700385-2-09, képviseli: Bakóczy Edvárd ügyvezető, képviselő elérhetősége: webshop@harmonia91.hu).

 

Látogató: a Holnapot meglátogató, legalább 18. életévét betöltött magyar nyelvet értő, a Holnap látogatási feltételeit elfogadó természetes személy.

 

Elérhetőség: olyan, a Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba léphetnek Üzemeltetővel, amennyiben kérdésük vagy észrevételük merül fel.

 

Üzemeltetői Tartalom: minden, az Üzemeltető által közzétett tartalom, amelyet Látogatók kötelesek megismerni és amelyek ismeretének hiányára Üzemeltetővel szemben nem hivatkozhatnak.

 

Adatkezelési Tájékoztató: a Honlap használatához szükséges, a Látogatók adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztató dokumentum, amely nem része jelen ÁFF-nek.

 

Hirdetés: a Honlapon elhelyezett hirdetés.

 

Felek: Üzemeltető és Látogató együttesen.

 

3. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A Honlapot Üzemeltető üzemelteti és biztosítja annak folyamatos megfelelő működését.

 

A Honlap célja, hogy lehetőséget biztosítson a Látogatók részére a Honlap céljával (vadászattal, sportlövészettel kapcsolatos termékek bemutatása, leírása, hirdetése) kapcsolatos ismeretek megszerzésére, illetve az Üzemeltetővel történő kapcsolat felvételére.

 

Látogató a Honlap megnyitásával, illetve használatával kifejezetten nyilatkozik, hogy a Holnaphoz kapcsolódó jelen ÁFF-et, Adatkezelési Tájékoztatót és Cookie Tájékoztatót elfogadta.

 

Üzemeltető a Honlap használatát jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítja Látogatók számára, továbbá tiszteletben tartja alapvető jogaikat és szabadságaikat is.

 

Látogató kizárólag 18. életévét betöltött személy lehet.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a Látogató életkoráért.

 

4. AZ ÁFF ÉS A HONLAPON ELÉRHETŐ EGYÉB DOKUMENTUMOK KAPCSOLATA

4.1.    Az ÁFF és a Honlapon elérhető egyéb dokumentumok kapcsolata

 

Üzemeltető a Honlapon a Látogatók részére elérhetővé teszi folyamatosan az ÁFF-et, az Adatkezelési Tájékoztatót és a Cookie Tájékoztatót, azonban a dokumentumok egymástól elkülönülnek, az ÁFFnek nem képezi mellékletét az Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Cookie Tájékoztató.

 

Az ÁFF, az Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Cookie Tájékoztató a Honlapon, illetve Üzemeltető székhelyén mindig frissítve, a hatályos változat formájában érhetők el.

 

Üzemeltető saját döntése és a reklámozóval kötött szerződése alapján jogosult a Honlapon különböző, a Honlap témájához és céljához kapcsolódó Reklámot közzétenni, figyelemmel a Grtv. és az Szbtv. rendelkezéseire.

 

4.2.    Az ÁFF módosítására és megszűnésére irányadó rendelkezések

 

Üzemeltető a Honlapon közzétett ÁFF-et saját egyoldalú döntése alapján jogosult bármikor módosítani vagy kiegészíteni és a módosításokat haladéktalanul közzétenni a Honlapon.

 

Jelen ÁFF 2022. 03. 22. napjától kezdődően határozatlan ideig hatályos és megszűnik, ha

 1. az Üzemeltető az ÁFF visszavonásáról rendelkezik; vagy
 2. a Honlap megszűnik.

 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGÜK

Jelen ÁFF keretében részletesen szabályozásra kerülnek a Felek, így a Látogató és az Üzemeltető jogai és kötelezettségei, illetve felelősségük az alábbiak szerint:

 

5.1.    A Látogató jogai és kötelezettségei, felelőssége

 

Látogató jogosult a Honlapot Látogatók részére elérhető részeit ingyenesen, bármilyen költség nélkül használni. Látogató a Honlapra történő belépéssel feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, teljesen cselekvőképes és a magyar nyelvet érti. Látogató ezen feltételek fennállását a Honlapon történő tartózkodása teljes időtartama alatt szavatolja.

Látogató nem jogosult a Honlapot bármilyen formában módosítani, megváltoztatni vagy kiegészíteni, illetve a Honlapot a jelen ÁFF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseitől eltérő módon használni.

 

Látogató köteles a Honlap integritását és a Honlap tartalmát tiszteletben tartani, emellett köteles a Honlap használata során az Szjt-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni. Látogató emellett nem jogosult a Honlap egészének vagy annak egy részének másolására, reprodukálására, letöltésére, továbbküldésére, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

Látogató emellett nem jogosult az alábbi tevékenységek végzésére:

 • Honlap egészének vagy bármely részének módosítása, adaptációja, visszafejtése, másolása, harmadik személlyel vagy a nyilvánossággal történő megosztása;
 • Honlap egészének vagy bármely részének Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélküli követése, monitorozása;
 • Honlapon szereplő és Látogatói jogosultsággal elérhető bármilyen tartalomról jogosulatlan célokból történő információgyűjtés;
 • Honlapon elérhető szerzői jogi tartalom harmadik személy vagy nyilvánosság részére történő rendelkezésre bocsátása az Szjt-ben foglalt rendelkezések megsértésével.

 

Látogató köteles a Honlap Üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni minden olyan, a Honlapon észlelt, a jogszabályokba vagy közjogi szervezetszabályozó eszközökbe vagy jelen ÁFF vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseibe ütköző magatartásról.

 

5.2.    Üzemeltető jogai és kötelezettségei, felelőssége

 

Üzemeltető biztosítja a Honlap megfelelő működését.

 

Üzemeltető kizárja a felelősségét a Honlap bármilyen hibájából eredő igény tekintetében.

 

Üzemeltető jogosult a Látogatók adatait kezelni és feldolgozni, amelynek részleteit az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

6. ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Honlap folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órán keresztül üzemel, legalább …. %-os rendelkezésre állást biztosítva. Ez azt jelenti, hogy Látogatók a Honlapot bármikor használhatják, figyelemmel az üzemeltetéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő korlátozásokra, így az üzemszünetre, karbantartásra és hibaelhárításra. Üzemeltető ugyanakkor kizárja a felelősségét, amennyiben a jelen ÁFF-ben meghatározott rendelkezésre állást nem sikerült folyamatosan biztosítania.

 

Üzemeltető célja, hogy a Honlap folyamatosan és megfelelő módon működjön és ennek érdekében mindent elkövet, hogy a Honlap minél rövidebb leállásokkal, üzemszünetekkel funkcionáljon és a Szolgáltatás mielőbb újra üzemelhessen és minél kevesebb esetben merüljön fel a működőképességével kapcsolatban probléma.

 

6.1.    Karbantartás és üzemszünet

 

Üzemeltető a Honlap folyamatos és megfelelő működőképességének fenntartása érdekében időszakos karbantartást végez, amelyről a Honlapra történő belépés során tájékoztatja a Látogatókat.  A tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 1. karbantartás tervezett időintervalluma és időtartama;
 2. karbantartás indoka;
 3. karbantartással érintett változások.

 

A karbantartás során a Honlap nem vagy nem teljes egészében lesz elérhető.

 

Az üzemszünet során megkísérelt, de emiatt nem tevékenységek végzése, illetve az ezzel kapcsolatos károk és igények tekintetében Üzemeltető kizárja felelősségét.

 

Üzemeltető a karbantartást a Honlap minél gördülékenyebb és folyamatos működése érdekében megpróbálja olyan időpontokra időzíteni, amikor a Honlapot viszonylag kevés Látogató használja (éjjeli, illetve hajlani órák), de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag ilyen időpontokban történik a karbantartás és az üzemszünet.

 

6.2.    Hibaelhárítás

 

Amennyiben bármilyen hiba merül fel a Honlapon annak igénybevétele során, Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül megpróbálja elhárítani a hibát és a Honlap megfelelő, hibátlan működését helyreállítani.

 

A hibaelhárításra egyebekben ugyanazok a rendelkezések az irányadók, mint a karbantartásra.

 

6.3.    Vis maiorra vonatkozó rendelkezések

 

Jelen ÁFF alapján Üzemeltető kizárja a felelősségét a Látogatót ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve a Látogatót hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely Üzemeltető hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

 

Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett bármelyik fél akaratától függetlenül következik be, az egyik fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (például háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot).

 

Üzemeltető kizárja a felelősségét a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor is, ha a vis maior események Üzemeltető közreműködőit hátráltatják vagy akadályozzák.

 

Jelen ÁFF tekintetében nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

 

7. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

Jelen ÁFF-ben foglaltak alapján Üzemeltető jogosult a Honlap megfelelő működtetése és a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú nyújtása érdekében harmadik személy közreműködését igénybe venni. Amennyiben Üzemeltető harmadik személyt vesz igénybe az említett feladatok ellátása érdekében, a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

8. TITOKTARTÁS

Jelen ÁFF alapján Látogató vállalja, hogy az ÁFF-fel kapcsolatban közvetlen vagy közvetett módon bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt titokban tartja figyelemmel az Ütv-ben foglaltakra.

 

A titoktartás ebben az esetben kiterjed minden, a Honlappal kapcsolatos összes tevékenységre, nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatásra, ezekkel kapcsolatos beszerzésekre, fejlesztésekre, információkra, eljárásokra, szellemi tulajdonnal kapcsolatosan bármilyen információra, a Honlappal kapcsolatos bármilyen technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési információra, árképzésre, fogyasztókkal kapcsolatos információra, emellett bármilyen könyveléssel, humán erőforrással, marketinggel, értékesítési adatokkal és statisztikákkal, személyzettel, tervekkel, stratégiákkal, üzleti rendszerekkel, üzleti titokkal, know-how-val kapcsolatban Látogató tudomására jutott bármely információra. Látogató titoktartási kötelezettsége korlátlan ideig fennáll.

 

Emellett Látogató tudomásul veszi, hogy bizalmas információjának minősül minden olyan tény, adat, információ és minden egyéb, aminek titokban tartásához az Üzemeltetőnek méltányolható érdeke fűződik.

 

Látogató nem jogosult másolatot, kivonatot, összefoglalást készíteni a Honlappal, illetve más Látogatóval kapcsolatos információkról, dokumentumokról, ezeket nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át és nem közölheti semmilyen formában sem harmadik személlyel, kivéve Látogató munkavállalója vagy közreműködője. Látogató a Honlappal vagy más Látogatóvall kapcsolatos bármilyen információt csak olyan, kifejezetten meghatározott személyzeti, alkalmazotti körnek, illetve a teljesítésben közreműködő harmadik személyeknek adhatja át és csak olyan mértékben, akiknek feladataik ellátásához ez feltétlenül szükséges.

 

Jelen ÁFF-ben meghatározott titoktartási kötelezettség átfogó, teljes és univerzális, tehát kiterjed minden, a Látogatónak a Honlap használata során tudomására jutott információra, amelyek alapján Látogató kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján anonim módon készíthet a tudomására jutott információval kapcsolatos témájú előadást, tanulmányt, tudományos munkát, szakirodalmi művet, internetes vagy papír alapú újságcikket.

 

Látogató jelen ÁFF alapján köteles Üzemeltetőt haladéktalanul e-mailben értesíteni, amennyiben tudomást szerez bármilyen információ vagy adat jogosulatlan felhasználásáról, terjesztéséről, harmadik személlyel történő jogosulatlan közléséréről.

 

Látogató a titoktartás tekintetében fokozott együttműködésre köteles Üzemeltetővel.

 

9. SZERZŐI ÉS IPARJOGVÉDELMI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, illetve technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak és az Üzemeltető tulajdonát, illetve szerzői jogi és iparjogvédelmi jogosultságát képezik.

 

Üzemeltető minősül a szerzői jog jogosultjának a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Látogató az engedély megléte mellett akkor jogosult ilyen cselekmények megtételére, amennyiben érintetlenül hagyja a szerzői jogi, iparjogvédelmi és egyéb jogvédelemi nyilatkozatokat és a többszörözött anyagokon, dokumentumokon feltünteti megfelelően Üzemeltetőt, amint a szellemi alkotások jogosultját.

 

A Honlap használata, illetve jelen ÁFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Honlap tartalma az Szjt.-ben meghatározott szabad felhasználás eseteitől eltérő módon, terjedelemben, mértékben nem használható fel egyáltalán. Látogató köteles ezen rendelkezéseket tiszteletben tartani és az Szjt.-ben meghatározott szabályokat betartani. A Honlap bármely részének vagy egészének többszörözött változatai haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, módosíthatók, illetve más műben, kiadványban vagy internetes oldalon nem használhatók fel. Emellett a Honlap és annak tartalma nem értelmezhető oly módon vagy formában, mintha az a Honlapon megjelenített szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárkinek felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítani. Üzemeltető a Honlaphoz kötődő bármilyen szerzői jogi sérelem esetén eljárást kezdeményez és az ennek révén keletkező kárát (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kárt, költséget, bírságot, büntetést) Látogatóval szemben jogosult érvényesíteni.

 

10. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető a részére átadott vagy más módon az Üzemeltető tudomására hozott, vagy bármely egyéb módon az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az irányadó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, azokkal összhangban, bizalmasan az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli, továbbá gondoskodik azok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az irányadó jogszabályok, így különösen a GDPR, valamint kiegészítetten az Infotv. számára előírnak. Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Látogató által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás és egyéb adatkezelési művelet tekintetében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat az Üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely mindenkor elérhető a Honlapon, illetve Üzemeltető székhelyén is.

 

11. KAPCSOLATTARTÁS, PANASZKEZELÉS

Üzemeltető jelen ÁFF-ben foglaltak alapján biztosítja Látogató részére a kapcsolattartási lehetőségeket, illetve az esetlegesen felmerülő panaszok esetén panaszkezelést is lehetővé tesz az alábbiak szerint:

 

11.1.    Kapcsolattartás

 

Látogató és Üzemeltető jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban az alábbi elérhetőségeken tart kapcsolatot egymással:

 

Üzemeltető kapcsolattartási adatai:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

11.2.    Panaszkezelés általános szabályai

 

Amennyiben Látogató az Fgytv.  rendelkezései szerint fogyasztónak minősül, a Honlap által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói kifogásokat Üzemeltető alábbi elérhetőségein terjeszthet elő írásban, elektronikusan vagy szóban, azzal, hogy szóbeli panasz esetén kizárólag munkaidőben lehetséges megtenni:

 

Társaság neve:

Harmónia 91 Kft.

Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 10.

Társaság nyilvántartási száma:

Cg. 09-09-001388

Társaságot nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Társaság adószáma:

10700385-2-09

Társaság elérhetősége:

webshop@harmonia91.hu

 

Bármilyen panasz esetén Üzemeltető az Fgytv. rendelkezései alapján jár el, így a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzlethelyiségben) azonnal kivizsgálásra kerül, és szükség szerint orvosolásra is, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a panasz kezelésével nem Látpgató nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontodról haladéktalanul jegyzőkönyvet készül és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadásra kerül Látogató részére.

 

Üzemeltető ügyfélszolgálati címünkre vagy e-mail elérhetőségére megküldött panasz esetén az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül Üzemeltető megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz eljusson Látogatóhoz. Ha a panasz elutasításra kerül, Üzemeltető az álláspontjáról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában, indokolással együtt tájékoztatja Látogatót. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Üzemeltető öt évig megőrzi.

 

11.3.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik a tárgyalások során, úgy Látogató jogosult alábbi jogérvényesítési lehetőségeket igénybe venni:

 

11.3.1.       Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 

Amennyiben Látogató a fogyasztói jogai megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 

11.3.2.       Békéltető testület

 

A Honlapon elérhető szolgáltatás minőségével, biztonságosságával kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Látogató eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

 

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

 

Név:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Cím:

4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám:

+36-52-500-710

E-mailcím:

bekeltető@hbkik.hu

Online benyújtó felület:

https://www.hbmbekeltetes.hu/bekelteto-testuleti-eljaras-inditasa

Elnöke

Dr. Hajnal Zsolt

 

Látogató jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁFF 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni Látogatóval. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

Amennyiben Látogató a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

11.3.3.       Bírósági eljárás.

 

Látogató jogosult a fogyasztói jogvitából származó követeléseinek bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

11.3.4.       Fogyasztónak minősülő vállalkozásra vonatkozó speciális szabályok

 

Amennyiben az Fgytv. rendelkezései alapján fogyasztónak minősülő vállalkozásnak minősül Látogató és bármilyen panasza vagy kifogása merül fel az Üzemeltető által a Honlapon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgy a Látogató a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Üzemeltető szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhat, valamint jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Látogató ekkor jogosult a székhelye alapján másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

 

Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁFF 1. számú melléklete tartalmazza. Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni Látogatóval. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

11.3.5.       Panaszkezeléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

 

Látogató a Honlap tartalmával kapcsolatos jogviszony tekintetében nem tehet Üzemeltetőnek panaszt.

 

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

12.1.    Általános vegyes rendelkezések

 

Jelen ÁFF-et az annak hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokra kell teljeskörűen alkalmazni.

 

12.2.    Joghatóság, hatáskör, illetékesség

 

Jelen ÁFF-ben foglaltak alapján Üzemeltető és Látogató között fennálló jogvita esetén először békés, tárgyalásos úton kísérlik meg a jogvita rendezését. Ennek sikertelensége esetén kerülhet sor peres eljárás lefolytatására, amelyre vonatkozóan a magyar jog az irányadó, a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és az általános, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései alkalmazandók.

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a ÁFF többi rendelkezését nem érinti.

 

Jelen ÁFF felülír minden, az ÁFF elfogadását megelőzően Üzemeltető és Látogató között azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, levelezést, megállapodást.

 

1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek

 

1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

 

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet/

 

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

 

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba

Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

 

3. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

 

14. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

 

15. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

 

6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 

7. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

 

17. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

18. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

 

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma:(52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

 

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

 

10. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

20. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) a Harmónia 91 Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 10., cégjegyzékszám: Cg.09-09-001388, adószám: 10700385-2-09, képviseli: Bakóczy Edvárd ügyvezető, képviselő elérhetősége: webshop@harmonia91.hu , a továbbiakban: „Adatkezelő által működtetett honlapon, a http://www.harmonia91.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. 03. 22. napjától hatályos.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján elektronikus formában, valamint székhelyén papír alapon is.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel, illetve az Adatkezelő ÁSZF-jének 2. pontjában szereplő fogalommeghatározásokkal.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

 

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön kéri az érintetti hozzájárulást.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató figyelmes és alapos átolvasása szükséges; a Holnapon igénybe vehető szolgáltatások csak abban az esetben vehetők igénybe, amennyiben az érintett egyetért az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal és elfogadta azt.

 

1. Alapelvek

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

 

Az Adatkezelő Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

2. Adatkezelés módja és biztonsága

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

3. Adatkezelő Honlapjával összefüggő adatkezelések

 

A Honlapot kizárólag 18. életévét betöltött szermély látogathatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 4/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A Honlap látogatója az Ekertv. 4/A. § (1) bekezdése alapján a Honlap tartalmának megjelenítése előtt felugró tájékoztató ablakon keresztül nyilatkozik arról, hogy betöltötte 18. életévét. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Honlap látogató életkorra vonatkozó nyilatkozatának valóságtartalmáért.

 

 • 3.1.   Kapcsolat

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók az „Elérhetőségek” menüponton belül, illetve a Honlapon található elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Adatkezelés célja

Kérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

Érintett neve, e-mail címe, illetve a közlés tartalma.

Érintettek köre

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának

lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba

vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • 3.2.   A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának

lehetséges következményei

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy

nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 • 3.3.   Cookie-k

 

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

 

Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie Tájékoztatójában található, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.

 

4. Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók önálló döntést nem jogosultak hozni, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozói kategória

Adatfeldolgozás célja

Név

Székhely

Cg. szám / nyilvántartási szám

Tárhelyszolgáltató

tárhely szolgáltatás

 UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 Cg.08-09-015594

 

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül a webshop@harmonia91.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

 

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 • a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

 

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

 

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

 

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

 

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

 • b) Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • c) Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.

 

Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.

 

 • d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 • e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

            VAGY

 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

 

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 

 • g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

6. Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését a webshop@harmonia91.hu e-mail címen vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben írásbeli kérelme alapján. Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz a buu@buu.hu e-mail címen, továbbá az érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a hatósághoz is fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.